Contact Us

Address: 1 Hong Qiao Lu, Xujiahui, Xuhui District, Shanghai
Zipcode: 200030
Opening Hours: 10:00 - 22:00 (Daily)
Telephone: (8621) 64070111
Fax: (8621) 64072800
Email: grandgateway66@hanglung.com